Kā norisinās privātpersonas maksātnespēja*

Fiziskas personas maksātnespējas process
sastāv no divām daļām:

Bankrota procedūra fiziskai personai

Maksātnespējas likums nosaka, ka bankrota procedūra tiek uzsākta pēc tiesas sprieduma pasludināšanas par fiziskas personas maksātnespējas procesu (Maksātnespējas likums 134. pants 1. daļa).
Privātpersonas bankrots* paredz, ka tiek realizēta visa parādniekam piederošā manta. Savukārt, iegūtie naudas līdzekļi tiek novirzīti parādsaistību, jeb kreditoru prasījumu segšanai. (Maksātnespējas likuma 128. panta 4. daļa).

Bankrota procedūras ietvaros maksātnespējas administrators veic padziļinātu pārbaudi, proti:

 • 1
  Realizē parādniekam piederošo mantu,
 • 2
  Pārbauda visa veida darījumus, kurus parādnieks ir veicis pēdējo trīs gadu laikā pirms fiziskas personas maksātnespēja stājusies spēkā.

  Maksātnespējas administrators šo pārbaudi veic, lai pārliecinātos, ka fiziskas personas maksātnespējas process drīkst turpināties ar saistību dzēšanas procedūru, kas ir būtiska maksātnespējas procesa daļa.

  Galvenokārt maksātnespējas administratoram ir jāredz, ka parādnieks nav slēdzis darījumus vai veicis darbības, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem (Maksātnespējas likums 153. pants).

  Kam maksātnespējas administrators pievērš uzmanību pārbaudes laikā, lasi MNP rakstā "Kā maksātnespējas administrators veic pārbaudi fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros".

Atkarībā no pārbaudes rezultāta, seko divi scenāriji:

 • 1
  Maksātnespējas administrators iesniedz tiesā pieteikumu, ka parādnieka bankrota procedūra ir pabeidzama nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru un vienlaikus fiziskas personas maksātnespējas process tiek izbeigts.
 • 2
  Maksātnespējas process tiek turpināts ar saistību dzēšanas procedūru.

Cik ilgi noris bankrota procedūra

Ja fiziskas personas maksātnespējas procesā nav realizējama parādniekam piederoša manta un nav arī konstatēti darījumi, kuri būtu apstrīdami Maksātnespējas likumā noteiktajā kārtībā, tad bankrota procedūra vidēji ilgst 3 mēnešus.
Ja parādnieka maksātnespējas procesa ietvaros tiek konstatēta manta, kas būtu realizējama, tādā gadījumā bankrota procedūra var ilgt pat vairāk kā 6 mēnešus. Ilgums atkarīgs no realizējamās mantas apjoma, proti, jo lielāks daudzums mantas parādniekam pieder (tai skaitā nekustamie īpašumi), jo ilgāks laiks nepieciešams tās realizēšanai.
Maksātnespējas process ir ceļš prom no parādiem. Piesakies bezmaksas jurista konsultācijai (šeit) vai arī turpini lasīt un uzzini vairāk.

Saistību dzēšanas procedūra

 • 1. Saistību dzēšanas plāna sagatavošana
  Administratoram izpildot nepieciešamās darbības bankrota procedūras ietvaros (Maksātnespējas likums 137. pants), maksātnespējas administrators lūdz parādnieku sagatavot un iesniegt saistību dzēšanas plānu.
 • 2. Paziņošana kreditoriem
  Parādnieka sagatavoto saistību dzēšanas plānu kopā ar paša administratora sagatavotu paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu administrators nosūta visiem parādnieka kreditoriem. 
 • 3. Kreditoru iebildumu izteikšana
  Pēc minēto darbību veikšanas kreditoriem tiek dots 15 dienu termiņš iebildumu izteikšanai par parādnieka sagatavoto saistību dzēšanas plānu un administrators sagatavoto paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu (Maksātnespējas likums 149. pants 4.daļa un 156. pants 2. daļa). 
 • 4. Pieteikumu iesniegšana tiesā
  Ja šajā termiņā kreditori nav izteikuši iebildumus par parādnieka sagatavoto saistību dzēšanas plānu vai administratora sagatavoto paziņojumu par bankrota procedūras pabeigšanu, tad administrators iesniedz tiesā pieteikumu par bankrota procedūras pabeigšanu (Maksātnespējas likums 149. pants 5. daļa), savukārt parādnieks iesniedz tiesā pieteikumu par saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu tam klāt pievienojot sagatavoto saistību dzēšanas plānu (Maksātnespējas likums 157. pants 1. daļa).
 • 5. Tiesa izskata pieteikumus
  Maksātnespējas administratora un parādnieka pieteikumus tiesa izskata vidēji divu nedēļu laikā.
 • 6. Tiesas lēmums
  Pēc tiesas lēmuma par bankrota procedūras pabeigšanu, saistību dzēšanas procedūras pasludināšanu un saistību dzēšanas plāna apstiprināšanu tiek uzsākta saistību dzēšanas procedūra. 
  Saistību dzēšanas procedūras termiņš atbilst saistību dzēšanas plāna termiņiem, kuri ir noteikti Maksātnespējas likuma 155.pantā.

Saistību dzēšanas plāna termiņš - no 6 mēnešiem līdz pat 3 gadiem

 • 1
  Fiziskās personas saistību dzēšanas plāna termiņš ir seši mēneši no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādniekam saistību dzēšanas procedūras laikā ik mēnesi veicot maksājumus kreditoriem 1/3 apmērā no saviem ienākumiem (taču ne mazākā apmērā kā 1/3 no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas) būs pietiekami, lai segtu vismaz 50% no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas (Maksātnespējas likums 155. pants 2. daļa);
 • 2
  Saistību dzēšanas plāna termiņš ir viens gads, ja parādniekam 12 mēnešu laikā veicot maksājumus kreditoriem 1/3 apmērā no saviem ienākumiem (taču ne mazākā apmērā kā 1/3 no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas) būs pietiekami, lai segtu vismaz 35% no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas (Maksātnespējas likums 155. pants 3. daļas 1. punkts);
 • 3
  Saistību dzēšanas plāna termiņš tiek noteikts viens gads un seši mēneši, ja parādniekam 18 mēnešu laikā veicot maksājumus kreditoriem 1/3 apmērā no saviem ienākumiem (taču ne mazākā apmērā kā 1/3 no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas) būs pietiekami, lai segtu vismaz 20% no kopējām saistībām, kuras paliek pēc bankrota procedūras pabeigšanas (Maksātnespējas likums 155. pants 3. daļas 2. punkts);
 • 4
  Ja parādnieks saistību dzēšanas procedūras laikā no savas gribas neatkarīgu apstākļu dēļ nav spējīgs segt vismaz 20% no kopējām saistībām 18 mēnešu laikā, tad saistību dzēšanas plāna darbības termiņš nosakāms sekojoši:
1 gads
viens gads no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas nepārsniedz EUR 30’000 (Maksātnespējas likums 155. pants
4. daļa 1. punkts)
2 gadi
divi gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas ir no EUR 30’001 līdz EUR 150’000 (Maksātnespējas likums 155. pants
4. daļa 3. punkts)
3 gadi
trīs gadi no saistību dzēšanas procedūras pasludināšanas dienas, ja parādnieka kopējās saistības pēc bankrota procedūras pabeigšanas pārsniedz EUR 150’000 (Maksātnespējas likums 155. pants
4. daļa 3. punkts).
Jāņem arī vērā, ka par parādnieka saistībām uzskatāms tikai pamatparāds, neskaitot soda naudas, līgumsodu vai nokavējuma procentus (Maksātnespējas likums 155. pants 5. daļa).

Marts / 2022

Marts / 2022

Atpakaļ uz blogu

Vairāk par maksātnespējas procesu vari lasīt Maksātnespējas likumā vai arī uztici maksātnespējas procesu MNP pieredzējušajiem juristiem.


Konsultācijā juristi ar ilggadēju pieredzi uzklausīs tavu situāciju un piedāvās iespējamos risinājuma scenārijus.

Fiziskas personas maksātnespējas process, balta krūze, grāmatu kaudze, bibliotēka

Vairāk par maksātnespējas procesu vari lasīt Maksātnespējas likumā vai arī uztici maksātnespējas procesu MNP pieredzējušajiem juristiem.


Konsultācijā juristi ar ilggadēju pieredzi uzklausīs tavu situāciju un piedāvās iespējamos risinājuma scenārijus.

Piesakies bezmaksas jurista konsultācijai

Garantējam konfidencialitāti
*Kad maksātnespēju piesaka persona, kas nav juridiska persona jeb uzņēmums, juridiski pareizs termins – fiziskas personas maksātnespēja / fiziskas personas bankrots. Tomēr sarunvalodā tiek izmantoti arī vārdu salikumi privātpersonas maksātnespēja / privātpersonas bankrots.

Doties uz raksta sākumu.

Sazinies ar mums:
Tālrunis: +371 27856493
E-pasts: info.maksatnespejasprocess@gmail.com