Kā maksātnespējas administrators veic pārbaudi fiziskās personas maksātnespējas procesa ietvaros

Kas tiek skatīts šajā padziļinātajā pārbaudē?

Kādi ir riski izbeigt privātpersonas maksātnespējas procesu* bez saistību dzēšanas?
Fiziskās personas maksātnespējas process var norisināties sekmīgi tikai gadījumā, ja maksātnespējas administrators bankrota procedūras laikā pārliecinās, ka parādnieks nav slēdzis darījumus vai veicis darbības, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem.

Lasi tālāk SIA MNP juristu skaidrojumu un uzzini vairāk.
Fiziskās personas maksātnespējas process var norisināties sekmīgi tikai gadījumā, ja maksātnespējas administrators bankrota procedūras laikā pārliecinās, ka parādnieks nav slēdzis darījumus vai veicis darbības, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem.
Kas tiek skatīts šajā padziļinātajā pārbaudē?

Kādi ir riski izbeigt privātpersonas maksātnespējas procesu* bez saistību dzēšanas?

Lasi tālāk SIA MNP juristu skaidrojumu un uzzini vairāk.
  • Bezmaksas jurista konsultācija - piesakies te
    Ja apsver iespēju uzsākt fiziskās vai juridiskās personas maksātnespēju, piesakies bezmaksas konsultācijai, kurā apskatīsim tieši tavu konkrēto situāciju.

Maksātnespējas administrators pārbauda visa veida darījumus

Padziļināta pārbaude tiek veikta par darījumiem, kurus parādnieks veicis pēdējo trīs gadu laikā pirms dienas, kad pasludināts fiziskās personas maksātnespējas process.

Ja maksātnespējas administrators konstatē, ka parādnieks augstāk minēto trīs gadu laikā ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem, maksātnespējas procesa administratoram ir tiesības šādus darījumus apstrīdēt, ceļot tiesā prasību par attiecīgo darījumu atzīšanu par spēkā neesošiem vai iesniegt tiesā pieteikumu par parādnieka bankrota procedūras pabeigšanu nepiemērojot saistību dzēšanas procedūru un vienlaikus izbeidzot fiziskās personas maksātnespējas procesu (Maksātnespējas likums 144. pants, 96. pants, 153. pants).

Piemērs: parādnieks savu mantu bez atlīdzības atsavina (pārraksta) radiniekam

Parādniekam pret kreditoriem ir neizpildītas saistības EUR 10’000.00 apmērā un tai pat laikā parādniekam pieder nekustamais īpašums un transportlīdzeklis.

Parādniekam apzinoties saistību neizpildes sekas (maksājumu kavējumu dēļ kreditori vienpusēji atkāpsies no aizdevuma līgumiem, vērsīsies tiesās ar prasībām par parāda piedziņu, lieta tiks nodota piespiedu piedziņai zvērinātam tiesu izpildītājam, kurš apķīlās parādniekam piederošo nekustamo īpašumu, transportlīdzekli un pārdos to izsolē), parādnieks atsavina sev piederošo nekustamo īpašumu un transportlīdzekli bez atlīdzības kādam no radiniekiem, tādējādi izvairoties no saistību izpildes pret kreditoriem. Tātad parādnieks šādu darbību veic, lai nezaudētu sev piederošo mantu.

Ja šāda veida atsavināšanas darījumi ir veikti trīs gadu laikā pirms fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas, tad viennozīmīgi šāda veida darījumus maksātnespējas administrators uzskatīs par darījumiem, kas ir radījuši zaudējumus parādnieka kreditoriem un šos darījumus tiesas ceļā apstrīdēs. Jo tā vietā, lai bez atlīdzības atsavinātu sev piederošu mantu, tā būtu jārealizē par tirgus vērtību un jāsedz saistības pret kreditoriem.
Situācijas vērtēšana:
mantas pārdošanas darījums
Ja 3 gadu laikā pirms privātpersonas maksātnespējas procesa pasludināšanas parādnieks sev piederošo mantu ir atsavinājis trešajai personai pretī saņemot atlīdzību (pārdevis savu mantu), maksātnespējas administrators pieprasa darījuma pamatojošos dokumentus un vērtē:
1) vai piederošā manta ir pārdota par tirgus vērtību,
2) vai pārdošanas rezultātā iegūtie līdzekļi ir novirzīti parādnieka saistību segšanai.

Ja piederošā manta ir atsavināta par tirgus vērtību un iegūtie naudas līdzekļi ir novirzīti parādnieka saistību segšanai, tad šāda veida darījums nav uzskatāms par darījumu, kas būtu radījis zaudējumus parādnieka kreditoriem.

Savukārt, ja manta ir pārdota par tirgus vērtību, taču iegūtie naudas līdzekļi nav novirzīti saistību segšanai, tad šis darījums tiks uzskatīts par tādu, kas radījis zaudējumus kreditoriem. Tomēr jāņem vērā, ka šādā gadījumā maksātnespējas procesa administrators šo darījumu tiesas ceļā nav tiesīgs apstrīdēt, jo mantu ir iegādājies labticīgs pircējs, turklāt par to veicis samaksu atbilstoši tirgus vērtībai.

Pie šiem apstākļiem maksātnespējas administrators iesniegs tiesā pieteikumu par parādnieka bankrota procedūras pabeigšanu, lūdzot nepiemērot parādniekam saistību dzēšanas procedūru un izbeigt privātpersonas maksātnespējas procesu. Iemesls: parādnieks pēdējo trīs gadu laikā pirms fiziskas personas maksātnespējas procesa pasludināšanas ir slēdzis darījumus, kuru rezultātā kļuvis maksātnespējīgs vai radījis zaudējumus kreditoriem (Maksātnespējas likums 153. pants).

Maksātnespējas administrators pārbauda darījumus visos parādnieka norēķinu kontos

Papildus publiskajiem reģistriem (Zemesgrāmata, Ceļu satiksmes drošības direkcija, Uzņēmumu reģistrs u.c.), maksātnespējas procesa administrators pārbauda arī visu uz parādnieka vārda atvērto norēķinu kontu pārskatus par pēdējiem trim gadiem līdz fiziskās personas maksātnespējas procesa pasludināšanai.

Pārbaudot norēķinu kontu pārskatus, maksātnespējas administrators pievērš uzmanību naudas plūsmām, tai skaitā pārbauda vai parādniekam nav debitori (vai parādnieks nav veicis pārskaitījumu trešajām personām, kuras saņemtos naudas līdzekļus nav atgriezušas).

Tāpat iepazīstoties ar parādnieka norēķinu kontu pārskatiem administrators vērtē vai parādnieks pie jau esoša parādu sloga nav uzņēmis aizvien jaunas saistības, nevērtējot iespēju tās segt un šādu darbību rezultātā ir kļuvis maksātnespējīgs.


Ja maksātnespējas administrators konstatē, ka parādniekam ir debitori, tad administrators veic attiecīgas darbības debitoru prasījumu atgūšanai, tai skaitā ceļ prasību tiesā par parāda piedziņu (Maksātnespējas likums 137. pants 9. punkts).

Fiziskas personas maksātnespējas process A-Z

Sīkāk par to, kā norisinās privātpersonas maksātnespēja, lasi rakstā “Kā norisinās privātpersonas maksātnespēja” un “5 jautājumi un atbildes par fiziskās personas maksātnespējas procesu

Vai arī piesakies bezmaksas jurista konsultācijai un uzzini iespējamos risinājumu tieši tavai situācijai.
SIA MNP ir uzticams juridiskais birojs maksātnespējas jautājumos. Piesaki jurista konsultāciju šeit.

Sīkāk par to, kā norisinās privātpersonas maksātnespēja, lasi rakstā “Kā norisinās privātpersonas maksātnespēja” un “5 jautājumi un atbildes par fiziskās personas maksātnespējas procesu


Vai arī piesakies bezmaksas jurista konsultācijai un uzzini iespējamos risinājumu tieši tavai situācijai.

SIA MNP ir uzticams juridiskais birojs maksātnespējas jautājumos. Piesaki jurista konsultāciju šeit.

Fiziskas personas maksātnespējas process, balta krūze, grāmatu kaudze, bibliotēka

Marts / 2022

Marts / 2022

Atpakaļ uz blogu

Piesakies bezmaksas jurista konsultācijai

Garantējam konfidencialitāti
*Kad maksātnespēju piesaka persona, kas nav juridiska persona jeb uzņēmums, juridiski pareizs termins – fiziskas personas maksātnespēja / fiziskas personas bankrots. Tomēr sarunvalodā tiek izmantoti arī vārdu salikumi privātpersonas maksātnespēja / privātpersonas bankrots.

Doties uz raksta sākumu.

Sazinies ar mums:
Tālrunis: +371 27856493
E-pasts: info.maksatnespejasprocess@gmail.com